Đặt gian hàng

Gian Tiêu chuẩn

Gian Tiêu chuẩn

REV 2024
Gian Tiêu chuẩn

USD 470/m2

VND 11,750,000/m2

 

Gian đất trống

Gian đất trống

REV 2024
Gian đất trống

USD 400/m2

VND 10,00,000/m2

 

×

FanPage

Renewable Energy Vietnam